Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Warsztaty „Mądrzy Rodzice” w Hrubieszowie - IX edycja

Utworzono dnia 16.02.2021

Rodzicu! 

Okres pandemii okazał się ciężką próbą dla wszystkich ludzi, w sposób szczególny dotknął dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Tegoroczna edycja warsztatów „Mądrzy Rodzice” będzie poświęcona w dużej mierze profilaktyce zdrowia psychicznego i kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki warsztatom „Mądrzy Rodzice” weźmiesz udział w szkoleniu, podnoszącym Twoje kompetencje wychowawcze lecz przede wszystkim uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię trudne pytania związane z rodzicielstwem a także otrzymasz wsparcie specjalistów i innych rodziców. 

IX edycja bezpłatnych warsztatów „Mądrzy Rodzice” będzie realizowana we współpracy z Gminą Miejską Hrubieszów w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, wiosną 2021r. Data rozpoczęcia warsztatów zostanie podana po zakończeniu zapisów, będzie ona uzależniona od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Poprzednie edycje warsztatów realizowane w latach 2012-2020 spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony rodziców i opiekunów-uczestników zajęć. Priorytetowym celem warsztatów jest ćwiczenie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi i młodzieżą, pomaganie dorosłym w kształtowaniu swojego życia na miarę rodzicielskiej miłości i odpowiedzialności. Zajęcia warsztatowe mają na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowej komunikacji z dzieckiem, mądrej dyscypliny, żywienia, higieny, szczepień ochronnych, prawnej ochrony rodziny, wychowania do seksualności, wychowania w duchu wartości, zapobiegania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów, rodzice będą mogli dzielić się swoimi radościami i troskami w ramach „Grupy wsparcia”. Zajęcia dla rodziców poprowadzi certyfikowany lider programu „ Mądrzy Rodzice” wraz ze specjalistami z zakresu psychologii, medycyny, prawa i uzależnień. Warsztaty, w łącznej liczbie 50 godzin dydaktycznych, będą się odbywać w cyklu piątkowo-sobotnim (piątkowe popołudnia, sobotnie przedpołudnia).

Warsztaty są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Hrubieszów. Uczestnicy mają zapewnione: poczęstunek na przerwy kawowe, materiały szkoleniowe oraz certyfikat i książkę na zakończenie zajęć. 

UWAGA- ZAPISY ! 

W warsztatach mogą wziąć udział rodzice i opiekunowie (także dziadkowie i rodzice zastępczy) wychowujący dzieci i młodzież w różnym wieku, z Hrubieszowa i okolic (ilość miejsc ograniczona). 

Zapisy na warsztaty przyjmuje : Marta Kuczyńska, pedagog -terapeuta Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, tel. 84 696 2074, email:pedagog.mk@op.pl

czytaj dalej na temat: Warsztaty „Mądrzy Rodzice” w Hrubieszowie - IX edycja

Komunikat dla fundacji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Hrubieszowskiego

Utworzono dnia 03.02.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w zakładce Aktualności  znajduje się ankieta skierowana do fundacji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Ankieta ma na celu poznanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie realizacji w roku 2021 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w formie wspierania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ankietę należy wypełnić do dnia 8 lutego 2021 r.

Link do ankiety

https://forms.gle/4HTrrLEqogCSdSrM8

czytaj dalej na temat: Komunikat dla fundacji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie Powiatu Hrubieszowskiego

Podsumowanie realizacji programu Moduł III

Utworzono dnia 01.02.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że zakończona została realizacja Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu była pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły w okresie od 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych i wynosiła 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy.

Podsumowanie realizacji programu:

W ramach programu wsparcie finansowe uzyskały 264 osoby niepełnosprawne z terenu naszego powiatu, a na pomoc adresatom programu przekazana została kwota 565 000,00 zł.

czytaj dalej na temat: Podsumowanie realizacji programu Moduł III

Wybierz Życie Bez Przemocy

Utworzono dnia 30.12.2020

Baner Promujący Życie bez przemocy z numerami telefonów PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w ramach realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Hrubieszowskim na lata 2016-2020”, zakupiło i przekazało do Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oraz Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Hrubieszowie, banery dotyczące problematyki przemocy w szkole. Banery zawierają dane teleadresowe i informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie. Banery zostały zawieszone w widocznych miejscach na terenie wyżej wymienionych szkół.

czytaj dalej na temat: Wybierz Życie Bez Przemocy

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Utworzono dnia 24.12.2020

Obrazek Choinki

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

Rodzinnego ciepła w gronie najbliższych,
Odpoczynku od codziennych trosk,
Świąt niosących nadzieję na lepszy Nowy Rok
życzą 
Dyrektor oraz pracownicy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
czytaj dalej na temat: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Utworzono dnia 18.12.2020

Zdjęcie plakatów z konkursuW dniu 17 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zorganizowało uroczystość wręczenia nagród laureatom dziesiątej edycji konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze.

Uroczystość odbyła się przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, w obecności Pani Anety Karpiuk – Starosty Hrubieszowskiego, która objęła patronatem nasz konkurs, oraz Pana Andrzeja Barczuka, Członka Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego...

 

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze

Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Utworzono dnia 16.12.2020

Szanowni Państwo!

           

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości utrzymywania kontaktów wychowanków pieczy zastępczej z rodziną w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz ferii zimowych, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z „Rekomendacjami i instrukcjami dla instytucji pieczy zastępczej dotyczącymi zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2”, opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektorat Sanitarny,  w zakresie odwiedzin osób z zewnątrz, w tym również kontaktów z rodziną,  zaleca się m.inumożliwienie wychowankom placówek/ podmiotów pieczy zastępczej osobistego (jeżeli to możliwe ze względów epidemiologicznych) kontaktu z rodzinami i siecią wsparcia poza placówką lub z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych i zachęcanie do podtrzymywania takich kontaktów, chyba że są one przez sąd zakazane. Za właściwą opiekę nad wychowankiem, w tym za kontakty z rodziną biologiczną i urlopowanie wychowanka do domu rodzinnego, odpowiada osoba prowadząca rodzinną formę pieczy zastępczej lub dyrektor instytucjonalnej formy pieczy zastępczej. Szczególną troską należy otoczyć małe dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.

            Natomiast kontakt z rodzinami i innymi osobami spoza placówki - na jej terenie - zaleca się, aby był organizowany w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi/przeszkloną, która uniemożliwia wymianę powietrza między przestrzeniami, w którym znajduje się wychowanek pieczy i osoba z zewnątrz.

Ponadto w sytuacji kontaktu dziecka z osobami z zewnątrz na terenie placówki oraz sytuacjami urlopowania dziecka należy stosować zasady:

 • zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od drugiej osoby lub stosowanie osłon ust i nosa
 • częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu);
 • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych,
 • regularne sprzątanie często używanych pomieszczeń, takich jak toalety
  z użyciem wody z detergentem a w przypadku korzystania przez osoby odizolowane
  z w/w pomieszczeń, po każdym ich pobycie w obszarze wspólnym;
 • regularne wietrzenie pomieszczeń.

Z kolei w sytuacji urlopowania dziecka należy przeprowadzić wywiady z rodzicami przed i po urlopowaniu, a także prowadzić wnikliwą obserwację dziecka po powrocie.

Dodatkowo pragnę nadmienić, że zgodnie z art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821), organizacja rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a więc również organizacja ich pracy, stanowi zadanie własne powiatu. Za bieżące kierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą, w tym za właściwą organizację pracy wychowawczej w placówce, odpowiada dyrektor (art. 97 ust. 1 ustawy oraz § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej), a w przypadku pieczy rodzinnej bieżącą pieczę nad powierzonym dzieckiem sprawuje rodzic zastępczy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci z różnych form pieczy zastępczej przed zarażeniem SARS-CoV-2, rodziny zastępcze czy też dyrektorzy placówek, jak również starostowie, powinni ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 

Jednocześnie do niniejszego pisma dołączam raz jeszcze ww. „Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2”,  z uprzejmą prośbą o ponowne ich przekazanie, wraz z niniejszym pismem, jednostkom samorządu terytorialnego w celu prawidłowego stosowania ww. zaleceń.

 

  Z poważaniem

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Barbara Socha

Podsekretarz Stanu

czytaj dalej na temat: Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Informacja o laureatach Konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze odbywającego się pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego

Utworzono dnia 09.12.2020

Informujemy, że na dziesiątą edycję Konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze wpłynęło w ustalonym terminie 14 prac plastycznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.

W kategorii klasy IV, V i VI szkoły podstawowej jury wyróżniło prace następujących osób:

 • Oliwia Ferens – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sahryniu,
 • Wiktoria Iwan – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,
 • Patrycja Kopka – Szkoła Podstawowa w Kryłowie.

W kategorii klasa VII i VIII szkoły podstawowej jury wyróżniło prace następujących osób:

 • Veronika Mazurek – Szkoła Podstawowa w Malicach,
 • Julia Nowosad – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,
 • Aleksandra Omelczuk – Szkoła Podstawowa w Malicach.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy laureatów wraz z opiekunami plastycznymi na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Polecamy