DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej biuletynu informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internteowej biuletynu informacji publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-01-04

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłaczeń wymienionych poniżej. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative ( pod adresem http://checkers.eiii.eu/),  którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA WWW.HRUBIESZOW.NASZEPCPR.PL/BIP  SPEŁNIA WYMAGANIA W 75,74 %:

  • brak przycisku wysyłania,
  • brak etykiet dla formatu formularzy, a także tytułów alternatywnych,
  • przycisk formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby określić jego przeznaczenie,
  • elementy wejściowe typu radio, pole wyboru, plik, test nie mają tytułu, ani powiązanej etykiety.

Pomimo starań redaktorów mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty są niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, niektóre obrazy zawierają tekst, w celu lepszego zobrazowania danego zagadnienia, niektóre obrazy i linki nie zawierają tekstów i opisów alternatywnych, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.  Niektóre rozwiązania techniczne strony są oparte o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów obsługiwanych przez przeglądarkę internetową.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększenie czcionki,
  • ustawienie wysokiego kontrastu,
  • podświetlanie linków.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzalna - Anna Tudryn - adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprhrubieszow.pl tel. (84) 696 37 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów.

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Obok wejścia znajduje się dźwig balkonowy dla osób niepełnosprawnych. Przy dźwigu znajduje się dzwonek mający na celu wezwanie pracownika do obsłużenia dźwigu. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy gabinecie lekarskim Powiatowego Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na prawo po wejściu do budynku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 289

Utworzono dnia: 21.09.2020

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

25.01.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

23.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

21.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

21.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

21.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

21.09.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności