Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w zakresie pomocy społecznej należy:

 1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakałdy poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawacze;
 4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w intergracji ze środowiskiem;
 6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skieorwnaych osób;
 7. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy  oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 9. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 11. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 13. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 14. Sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej.

 

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w zakresie pieczy zastępczej należy:

 1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielniania;
 4. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 6. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 7. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
  a) grup wsparcia,
  b) specjalistycznego poradnictwa;
 8. Powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 9. Wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 10. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 11. Prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46;
 12. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 13. Finansowanie:
  a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
  b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opikuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 14. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektornicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
 15. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.

 

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy:

 1. Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. Opracowanie i reaalizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przmocą w rodzinie;
 3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;
 5. Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 6. Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie.

 

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w zakresie rehabilitacji społecznej należy:

 1. Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  a) rehabilitacji spolecznej,
  b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 2. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1;
 3. Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt. 1 oraz rocznej informacji o ich realizacji;
 4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
 5. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
 7. Dofinansowanie:
  a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
 8. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 9. Kontrola działalności warsztatów terapii zajęciowej;
 10. Prowadzenie poradnictwa w zakresie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych;
 11. Prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonych spraw, w tym przy pomocy poczty elektronicznej;
 12. Sporządzenie sprawozdań z realizacji wykonywanych zadań.

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół:

 1. Orzekanie o niepełnosprawności;
 2. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności;
 3. Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych;
 4. Wydawanie kart parkingowych.

 

 

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2169

Utworzono dnia: 24.02.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

15.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

12.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

12.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

12.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

12.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

12.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

12.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

28.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

28.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

27.01.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

31.08.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

10.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

10.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

18.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

18.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

17.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

16.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR

24.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Działalność PCPR