Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie (ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, telefon kontaktowy 84 696 37 77).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych
  i statutowych PCPR, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia) w szczególności w zw. z Ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PCPR. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 5. Informujemy, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych, dostawcom systemów informatycznych za pośrednictwem których PCPR przetwarza dane osobowe, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jest Pani Ewa Palus, kontakt e-mail: inspektor@cbi24.pl

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jest Pani Agnieszka Błaziak, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1119

Utworzono dnia: 07.06.2018

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

01.09.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

11.01.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

01.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

17.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

21.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

21.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

21.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

21.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

15.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

15.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Ochrona danych osobowych - RODO

07.06.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Ochrona danych osobowych - RODO