Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie powstało w 1999 roku jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej w powiecie, która zajmuje się w szczególności:
· organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,
· umieszczaniem dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pokrywaniem kosztów ich utrzymania w tych placówkach,
· przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
· prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa,
· udzielaniem informacji o prawach i uprawnieniach. 

Za wyżej wymienione zadania odpowiedzialni są specjaliści pracy socjalnej i specjalista pracy z rodziną, którzy mają również obowiązek współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz opracowywania i wdrażania programów wspierających dziecko i rodzinę.

Pomoc dla rodzin zastępczych oraz osób kontynuujących naukę przyznawana jest po dostarczeniu postanowienia Sądu o utworzeniu rodziny zastępczej oraz zgromadzeniu dokumentacji o sytuacji dziecka i rodziny (w szczególności: akt urodzenia dziecka, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o dochodach rodziny, informacje dotyczące rodziców biologicznych dziecka).

PCPR podejmuje również działania w zakresie zapewnienia opieki dzieciom poprzez wyszukiwanie i tworzenie rodzin zastępczych w tym rodzin niespokrewnionych z dzieckiem.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej powinni m.in.:
· korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
· dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
· mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe,
· odpowiednie warunki zdrowotne,
· stałe źródło utrzymania,
· odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie z Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zarówno dorosłe, jak i dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (wydane przez PZON), lub grupę inwalidzką (wydaną przez ZUS oraz grupy KRUS i MSWiA wydane do końca 1997 roku) mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:
· zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
· zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
· likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
· likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osób niepełnosprawnych,
· udziału w turnusie rehabilitacyjnym.

Dorosłe osoby niepełnosprawne:
- usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika


Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w tut. Centrum odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją obejmującą w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o dochodzie za poprzedni kwartał, zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność i niezbędność wnioskowanego sprzętu.

Odpowiedzialni za realizację tych zadań są inspektorzy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którzy prowadzą także poradnictwo w sprawach dotyczących niepełnosprawności.
 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Polecamy