Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Utworzono dnia 23.07.2015
Czcionka:

Do pobrania (wersja PDF):

1) Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

2) SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - POBIERZ

3) Załącznik nr 1 do umowy (harmonogram) - POBIERZ

4) Załącznik nr 2 do umowy (ankieta) - POBIERZ

5) Załącznik nr 1 do SIWZ (harmonogram) - POBIERZ

6) Załącznik nr 2 do SIWZ (oferta) - POBIERZ

7) Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) - POBIERZ

8) Załącznik nr 4a do SIWZ (oświadczenie) - POBIERZ

9) Załącznik nr 4b do SIWZ (oświadczenie) - POBIERZ

10) Załącznik nr 4c do SIWZ (oświadczenie) - POBIERZ

11) Załącznik nr 5 do SIWZ ( wykaz usług) - POBIERZ

12) Załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz osób) - POBIERZ

13) Załącznik nr 7 do SIWZ (lista podmiotów) - POBIERZ

 

Do pobrania (pliki w wersji edytowalnej ):

1) Załącznik nr 1 do umowy (harmonogram) - POBIERZ

2) Załącznik nr 2 do umowy (ankieta) - POBIERZ

3) Załącznik nr 1 do SIWZ (harmonogram) - POBIERZ

4) Załącznik nr 2 do SIWZ (oferta) - POBIERZ

5) Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) - POBIERZ

6) Załącznik nr 4a do SIWZ (oświadczenie) - POBIERZ

7) Załącznik nr 4b do SIWZ (oświadczenie) - POBIERZ

8) Załącznik nr 4c do SIWZ (oświadczenie) - POBIERZ

9) Załącznik nr 5 do SIWZ ( wykaz usług) - POBIERZ

10) Załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz osób) - POBIERZ

11) Załącznik nr 7 do SIWZ (lista podmiotów) - POBIERZ

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące powyższego przetargu


W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi ogłoszenia przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdowego warsztatu szkoleniowo-rehabilitacyjnego w miejscowości nad Morzem Bałtyckim w Województwie Zachodniopomorskim dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu systemowego pn. „Stajemy się lepsi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nr: 103971-2014, data zamieszczenia 14.05.2014 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji turnusu w ośrodku rehabilitacyjnym, który posiada wpis do rejestru ośrodków (OD) w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich z niżej wymienionymi schorzeniami
lub dysfunkcjami:
a)    z upośledzeniem umysłowym,
b)    z chorobą psychiczną,
c)    z padaczką,
d)    ze schorzeniami układu krążenia,
e)    ze schorzeniami układu oddechowego,
f)    z dysfunkcją narządy słuchu,
g)    z cukrzycą,
h)    kobiety po mastektomii,
i)    ze schorzeniami laryngologicznymi,
j)    z chorobami narządu wydzielania wewnętrznego,
k)    ze schorzeniami endokrynologicznymi,
l)    choroby układu moczowo-płciowego,
m)    ze schorzeniami onkologicznymi,
n)    ze schorzeniami metabolicznymi,
o)    z dysfunkcją narządy ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich?
Odpowiedź na pytanie nr 1
W związku z udziałem w warsztacie szkoleniowym osób niepełnosprawnych ze schorzeniami
i dysfunkcjami wyliczonymi w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizacji warsztatu szkoleniowo-rehabilitacyjnego w ośrodku, który nie posiada odpowiedniego wpisu, określonego w załączniku.  
Pytanie nr 2
W treści SIWZ Zamawiający podaje, że uczestnikami warsztatu szkoleniowo-rehabilitacyjnego
są osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy wśród uczestników wyjazdu są dzieci? Jeśli tak, to proszę o określenie ich ilości oraz wieku?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Wśród uczestników warsztatu szkoleniowo-rehabilitacyjnego jest 12 osób niepełnosprawnych niepełnoletnich w wieku od 15 do 17 lat.  
Pytanie nr 3
W treści SIWZ Zamawiający podaje, że Wykonawca ma zapewnić uczestnikom warsztatów oraz ich opiekunom zakwaterowanie w dwu i trzy osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.
W związku z powyższym, proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający jest w stanie określić jaką liczbę pokoi dwu i trzy osobowych należy zapewnić na rzecz uczestników wyjazdu?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający w obecnym czasie nie jest w stanie określić dokładnej liczby pokoi ze względu
na możliwość zmiany osób niepełnosprawnych z powodu ich płci. Zamawiający wstępnie może określić liczbę pokoi dwu osobowych w ilości 30 sztuk i pokoi trzy osobowych 8 sztuk. Zamawiający informuje, że ilość pokoi dwu osobowych może ulec nieznacznemu zmniejszeniu.  
Pytanie nr 4
Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału
w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał 2 usługi w zakresie  organizacji wyjazdów szkoleniowych dla grupy powyżej 30 osób niepełnosprawnych o wartości powyżej 80 658,00 zł, które nie obejmowały zabiegów rehabilitacyjnych?  
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie uzna spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże wyłącznie, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał 2 usługi w zakresie  organizacji wyjazdów szkoleniowych dla grupy powyżej 30 osób niepełnosprawnych o wartości powyżej 80 658,00 zł, które nie obejmowały zabiegów rehabilitacyjnych.  
Pytanie nr 5
Proszę o udzielenie informacji czy w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów dotyczących podwykonawcy, w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p (tj. dokumentów określonych w dziale XII ust. 2 SIWZ)?
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zgodnie z Rozdziałem XII ust. 2 pkt. 3 SIWZ wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w dziale XII. ust. 2, czyli musi przedstawić takie same dokumenty jak Wykonawca.

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Polecamy