Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

O instytucji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie powstało w 1999 roku jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej w powiecie, która zajmuje się w szczególności:
· organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców,
· umieszczaniem dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pokrywaniem kosztów ich utrzymania w tych placówkach,
· przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
· prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa,
· udzielaniem informacji o prawach i uprawnieniach. 

Za wyżej wymienione zadania odpowiedzialni są specjaliści pracy socjalnej i specjalista pracy z rodziną, którzy mają również obowiązek współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz opracowywania i wdrażania programów wspierających dziecko i rodzinę.

Pomoc dla rodzin zastępczych oraz osób kontynuujących naukę przyznawana jest po dostarczeniu postanowienia Sądu o utworzeniu rodziny zastępczej oraz zgromadzeniu dokumentacji o sytuacji dziecka i rodziny (w szczególności: akt urodzenia dziecka, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o dochodach rodziny, informacje dotyczące rodziców biologicznych dziecka).

PCPR podejmuje również działania w zakresie zapewnienia opieki dzieciom poprzez wyszukiwanie i tworzenie rodzin zastępczych w tym rodzin niespokrewnionych z dzieckiem.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej powinni m.in.:
· korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
· dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
· mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe,
· odpowiednie warunki zdrowotne,
· stałe źródło utrzymania,
· odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie z Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zarówno dorosłe, jak i dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (wydane przez PZON), lub grupę inwalidzką (wydaną przez ZUS oraz grupy KRUS i MSWiA wydane do końca 1997 roku) mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:
· zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
· zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
· likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
· likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osób niepełnosprawnych,
· udziału w turnusie rehabilitacyjnym.

Dorosłe osoby niepełnosprawne:
- usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika


Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w tut. Centrum odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją obejmującą w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o dochodzie za poprzedni kwartał, zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające niepełnosprawność i niezbędność wnioskowanego sprzętu.

Odpowiedzialni za realizację tych zadań są inspektorzy ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którzy prowadzą także poradnictwo w sprawach dotyczących niepełnosprawności.
 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej