Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jest Pani Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie jest Pani Agnieszka Błaziak, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie (ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, telefon kontaktowy 84 696 37 77).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych
  i statutowych PCPR, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia) w szczególności w zw. z Ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PCPR. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 5. Informujemy, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych, dostawcom systemów informatycznych za pośrednictwem których PCPR przetwarza dane osobowe, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej