Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych jest procesem, który zmierza do przywrócenia samodzielności społecznej osobie, która jest jej pozbawiona, a tym samym znajduje się poza nawiasem normalnego życia społecznego.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • likwidację barier w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie realizuje rehabilitację społeczną poprzez:

 • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
 • dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w tut. Centrum odpowiedniego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą przez PCPR.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006r., Nr 139, poz.992 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587).

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - więcej:

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - więcej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

Załącznik nr 1 - ZAKRES MERYTORYCZNY ZADANIA

Załącznik nr 2 - KOSZTORYS WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - więcej:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny PFRON.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji - więcej:

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON dla instytucji

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny PFRON.

Dofinansowaniu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - więcej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Likwidacja barier architektonicznych - więcej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się - więcej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się.

Likwidacja barier technicznych - więcej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika - więcej:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Obowiązek informacyjny RODO do wniosku o dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej