Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Czcionka:

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów tel./fax: 84 664 14 94 e-mail: pzon@pcprhrubieszow.pl
zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 pokój nr 1, 2;

Przewodniczący zespołu mgr Paweł Walencik

 

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Zespół:

- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

- wydawanie legitymacji

- wydawanie kart parkingowych

Podstawa prawna:

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany zarządzeniem nr 11/2002 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 26 lipca 2002 r.,

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (Dz. U. 2003 nr 139 poz. 1328 z zm.)

 

Orzekanie o niepełnosprawności (osoby do 16 r. życia)

Wymagane dokumenty : wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca oraz posiadaną dokumentację medyczną np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego sanatoryjnego, konsultacje, opisy zdjęć RTG, badania dodatkowe.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w następującym celu: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, dodatku mieszkaniowego, uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze, karty parkingowej, ulg i uprawnień

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r. życia)

Wymagane dokumenty : wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca oraz posiadaną dokumentację medyczną np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego sanatoryjnego, konsultacje, opisy zdjęć RTG, badania dodatkowe, posiadane ważne orzeczenie o grupie inwalidzkiej np. ZUS, KRUS, MSWiA, MON.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w następującym celu: odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby, szkolenia, w tym specjalistycznego, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacja pozarządowe oraz inne placówki) konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, karty parkingowej, pozyskania przez opiekuna świadczenia pięlegnacyjnego, uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze, dodatku mieszkaniowego, innych ulg i uprawnień.

Członkami składu orzekającego są: lekarz, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie legitymacji, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 1 aktualne zdjęcie.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych:

1. Rehabilitacja zawodowa

- prawo korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m. in. szkolenia, przekwalifikowania, poradnictwo),

- różnorodne ulgi i refundacje składek dla niepełnosprawnych rozpoczynających działalność gospodarczą,

- zmniejszony wymiar czasu pracy i prawo do dodatkowej przerwy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych (stopień umiarkowany i znaczny).

2. Rehabilitacja społeczna

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej,

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

- dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

3. Inne uprawnienia

- możliwość zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

- korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

- ulgi na przejazdy w pociągach, autobusach i komunikacji miejskiej,

- możliwość uzyskania karty parkingowej (możliwość parkowania w miejscach dla niepełnosprawnych),

- rabat na usługi telekomunikacyjne,

- zwolnienie z opłat za używanie odbiorników TV,

- ulgowe opłaty m. in.: paszportowa, bilety do muzeów.

Informujemy, iż wnioski można również pobrać w Wydziale Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w pokoju numer 1.

 

Dokumenty do pobrania:

Uwaga: Prosimy o drukowanie poniższych wniosków i zaświadczenia wyłącznie dwustronnie na jednej kartce !!!

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 r. życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 r. życia

Zaświadczenie lekarskie - załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Obowiązek informacyjny rejestracji, analizy i realizacji wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej

Druk przelewu za wydanie karty parkingowej

Wzór wypełniania wniosku

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Polecamy