Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów

tel./fax: 84 664 14 94

e-mail: pzon@pcprhrubieszow.pl
zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 pokój nr 1, 2;

Przewodniczący zespołu mgr Paweł Walencik

 

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Zespół:

 • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 • wydawanie legitymacji
 • wydawanie kart parkingowych

Podstawa prawna:


Orzekanie o niepełnosprawności (osoby do 16 r. życia)

Wymagane dokumenty : wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca oraz posiadaną dokumentację medyczną np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego sanatoryjnego, konsultacje, opisy zdjęć RTG, badania dodatkowe.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w następującym celu: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, dodatku mieszkaniowego, uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze, karty parkingowej, ulg i uprawnień


Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r. życia)

Wymagane dokumenty : wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca oraz posiadaną dokumentację medyczną np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego sanatoryjnego, konsultacje, opisy zdjęć RTG, badania dodatkowe, posiadane ważne orzeczenie o grupie inwalidzkiej np. ZUS, KRUS, MSWiA, MON.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w następującym celu: odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby, szkolenia, w tym specjalistycznego, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacja pozarządowe oraz inne placówki) konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, karty parkingowej, pozyskania przez opiekuna świadczenia pięlegnacyjnego, uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze, dodatku mieszkaniowego, innych ulg i uprawnień.

Członkami składu orzekającego są: lekarz, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog.

Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.


Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie legitymacji, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 1 aktualne zdjęcie.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.


Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych:

 1. Rehabilitacja zawodowa:
  • prawo korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m. in. szkolenia, przekwalifikowania, poradnictwo),
  • różnorodne ulgi i refundacje składek dla niepełnosprawnych rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • zmniejszony wymiar czasu pracy i prawo do dodatkowej przerwy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych (stopień umiarkowany i znaczny).
 2. Rehabilitacja społeczna:
  • dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej,
  • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
  • dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 3. Inne uprawnienia:
  • możliwość zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
  • korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
  • ulgi na przejazdy w pociągach, autobusach i komunikacji miejskiej,
  • możliwość uzyskania karty parkingowej (możliwość parkowania w miejscach dla niepełnosprawnych),
  • rabat na usługi telekomunikacyjne,
  • zwolnienie z opłat za używanie odbiorników TV,
  • ulgowe opłaty m. in.: paszportowa, bilety do muzeów.

Informujemy, iż wnioski można również pobrać w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w pokoju numer 1.


Dokumenty do pobrania:

Uwaga: Prosimy o drukowanie poniższych wniosków i zaświadczenia wyłącznie dwustronnie na jednej kartce !!!

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 r. życia

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 r. życia

Zaświadczenie lekarskie - załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Obowiązek informacyjny rejestracji, analizy i realizacji wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej

Druk przelewu za wydanie karty parkingowej

Wzór wypełniania wniosku

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy

Odnośnik do Strony Starostwa w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie


Odnośnik do Strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie


Odnośnik do strony Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie


Odnośnik do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Odnośnik do platformy epuap


Odnośnik do portalu empatia


Odnośnik do strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do Systemu Obsługi Wsparcia


Odnośnik do strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych


Odnośnik do portalu niepełnosprawni.pl


Odnośnik do Rejestru Ośrodków Turnusowych


Odnośnik do Rejestru Jednostek Pomocy Społecznej